skip to Main Content

Procedure gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het kandidaatstellend bestuur wordt gevormd door de bestuursleden van het VVD netwerk Hart van Gelderland. Het kandidaatstellend bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kandidaatstellingsprocedure. Zij heeft onder andere tot taak een kaderstellend advies aan de leden voor te leggen, dit te laten vaststellen en dit vervolgens uit te voeren.

Kaderstellend advies
Leidraad voor het handelen bij de kandidaatstelling is het kaderstellend advies. Hierin wordt onder meer vastgesteld hoeveel kandidaten er op de lijst komen, of lijstduwers afzonderlijk worden aangewezen en afspraken over dubbelmandaten. Het kaderstellend advies is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2021 vastgesteld.

Kandidaatstellingscommissie
Het kandidaatstellend bestuur zal een kandidaatstellingscommissie aanstellen voor de samenstelling van de groslijst. De samenstelling van de kandidaatstellingscommissie zal per afdeling worden bepaald. Naast de leden van het kandidaatstellend bestuur zullen leden met lokale kennis worden gevraagd om zitting te nemen in de commissie alsmede een lid van Provinciale Staten. Vanuit de fracties denken de fractievoorzitters mee over de samenstelling van de commissie.

Verkiezingsprogrammacommissie
Met de fractievoorzitters van de afdelingen is overeengekomen dat onder haar regie (per afdeling) een conceptverkiezingsprogramma zal worden samengesteld. Dit zal eerst ter beoordeling worden voorgelegd aan het kandidaatstellend bestuur en vervolgens aan de leden tijdens ALV 2 op 10 oktober 2021.

Kandidaat worden?

Kandidaten die zich willen opgeven voor plaatsing op de voorlopige groslijst kunnen zich tot woensdag 1 september 2021 aanmelden bij het bestuur via het kandidaatstellingsformulier. Dit formulier is te downloaden op https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com. Daar vindt u ook het aanvraagformulier om bij uw gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Het is bij de VVD verplicht om met uw aanmelding een VOG te overleggen. Uw VOG moet voor 30 september bij ons binnen zijn.

U kunt uw formulieren insturen naar: secretaris@vvdhartvangelderland.nl

Back To Top