skip to Main Content

Kaderstellend advies Hart van Gelderland vastgesteld

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is tijdens de Algemene Leden Vergadering op 5 juni 2021 is door de leden het Kaderstellend advies voor Hart van Gelderland (VVD afdelingen Renkum, Rheden en Overbetuwe) vastgesteld. Hieronder vindt u dit advies:

 1. Het maximaal aantal op de lijst te plaatsen kandidaten bedraagt 25 (incl. lijstduwers)
 2. De lijsttrekker wordt wel afzonderlijk aangewezen, uiterlijk tijdens ALV 2.
 3. Lijstduwers worden wel afzonderlijk aangewezen.
 4. De beperking op dubbelmandaten volgens artikel 24.4 van de statuten wordt niet opgeheven.
 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een samenvoeging van aanduidingen als bedoeld in de Kieswet aan te gaan.
 6. De kandidatenlijst wordt vastgesteld middels een ledenvergadering (ALV-3).
 7. (Voorlopige) kandidaten zijn wel bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en/of stemmingen bij activiteiten in het kader van de kandidaatstellingsprocedure.
 8. De kandidatenlijst staat voor kwaliteit in handeling en uitstraling en zorgt voor voldoende herkenbaarheid in de gemeente.
 9. De afzonderlijke kandidaten dienen te voldoen aan het Profiel gemeenteraadsverkiezingen 2022.
 10. Kandidaten dienen het Kandidaatstellingsformulier te hebben ingevuld en ondertekend.
 11. Het Kandidaatstellingsformulier bestaat uit een vragenlijst ten behoeve van kandidaatstelling, de Vuistregels Integriteit, het Giftenreglement en de Gedragscode Persoonlijke Campagnes.
 12. Deelname aan relevante trainingen (Haya en VVD) wordt meegewogen.
 13. Kandidaten dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers te kunnen overleggen.
 14. Kandidaten die op willen gaan voor een 2 e of volgende termijnen worden net als alle andere leden die zich aan hebben gemeld op de concept-voorlopige groslijst geplaatst, zoals die in de aanloop naar ALV2 naar de leden wordt gestuurd. Naast bovenstaande aspecten vormt bij hen ook het functioneren tijdens de eerdere termijnen onderdeel van de afweging op basis waarvan het kandidaatstellend bestuur de advies-kandidatenlijst vaststelt. Het aantal termijnen en het functioneren tijdens die termijnen kan voor het kandidaatstellend bestuur aanleiding zijn om tijdens ALV2 voor te stellen een lid vanaf de concept-voorlopige groslijst niet over te nemen op de voorlopige groslijst zoals die tijdens ALV2 wordt vastgesteld.
Back To Top